برنامه های ما

سرویس خبری میوند

سرویس خبری شبکه تلویزیونی میوند همواره سعی بر این امر دارد که شما را از تازه ترین تحولات داخل و خارج کشور با حفظ اصول و پرانسیپل های ژورنالیزم و حفظ بیطرفی آگاه سازد.

برای آگاه شدن از تازه ترین تحولات افغانستان منطقه و جهان تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ و ۶:۳۰ شام را از شبکه تلویزیونی میوند فراموش نکنید ..

ادامه مطلب ...

میوند

شبکه تلویزیونی میوند


رسانه پيشتاز در افغانستان و خارج از كشور با عرضه نشرات مطابق با معيارهاي جهاني
ساحه پوشش وسیع با فرستنده واحد

اادامه مطلب ...